Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XIV - Smlouva o přepravě věci 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XIV - Smlouva o přepravě věci

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o přepravě věci

Paragrafy:   § 610   § 611   § 612   § 613   § 614   § 615   § 616   § 617   § 618   § 619   § 620   § 621   § 622   § 623   § 624   § 625   § 626   § 627   § 628   § 629  

§ 610

Základní ustanovení

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví
věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného
místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu
(přepravné).

§ 611

(1) Dopravce je oprávněn požadovat, aby mu odesílatel potvrdil
požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn
požadovat, aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí zásilky.

(2) Je-li k provedení přepravy potřeba zvláštních listin, je odesílatel
povinen předat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě.
Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto
listin nebo jejich nesprávností.

(3) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže
odesílatel nepožádal dopravce o převzetí zásilky v době stanovené ve
smlouvě, jinak do šesti měsíců od uzavření smlouvy.

§ 612

(1) Podle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli při
převzetí zásilky k přepravě náložný list.

(2) Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na
dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je
povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu, jestliže
mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

§ 613

(1) Náložný list může znít na doručitele, na jméno určité osoby nebo na
její řad.

(2) Práva z náložného listu na doručitele se převádějí předáním
náložného listu osobě, která má tato práva nabýt. Práva z náložného
listu na jméno lze převést na jinou osobu podle ustanovení o postoupení
pohledávky. Práva z náložného listu vystaveného na řad oprávněné osoby
lze převést vyplněným nebo nevyplněným rubopisem. Není-li v náložném
listu uvedeno, na čí řad je vydán, platí, že je vydán na řad
odesílatele.

§ 614

(1) Dopravce je povinen v náložném listu uvést:

a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby dopravce,

b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby odesílatele,

c) označení přepravované věci,

d) údaj, zda byl náložný list vydán na doručitele nebo jméno příjemce,
popřípadě údaj, že byl vydán na jeho řad,

e) místo určení,

f) místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce.

(2) Byl-li náložný list vydán ve více stejnopisech, vyznačí se jejich
počet na každém z nich. Po vydání zásilky oprávněné osobě na jeden
stejnopis pozbývají ostatní stejnopisy platnosti.

§ 615

Za zničený nebo ztracený náložný list je povinen dopravce vydat
odesílateli nový náložný list s vyznačením, že jde o náložný list
náhradní. V případě zneužití původního náložného listu je odesílatel
povinen uhradit škodu, která tím dopravci byla způsobena.

§ 616

Obsah náložného listu je rozhodný pro nároky osoby oprávněné podle
náložného listu. Dopravce se může vůči ní dovolávat ustanovení smlouvy
uzavřené s odesílatelem, jen pokud jsou obsažena v náložném listu nebo
pokud se na tato ustanovení v něm výslovně odkazuje. Vůči osobě
oprávněné podle náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky,
které vyplývají z obsahu náložného listu nebo ze vztahu dopravce k
oprávněné osobě. Ustanovení § 627 tím není dotčeno.

§ 617

(1) Dopravce je povinen přepravu provést do místa určení s odbornou
péčí ve smluvené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu. V pochybnostech
počíná lhůta běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem.

(2) Je-li dopravci znám příjemce zásilky, je povinen mu zásilku
doručit, nebo má-li podle smlouvy příjemce zásilku v místě určení
vyzvednout, oznámit mu ukončení přepravy.

§ 618

(1) Dokud dopravce zásilku nevydal příjemci, je odesílatel oprávněn
požadovat, aby přeprava byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo
aby s ní bylo jinak naloženo, a uhradí účelně vynaložené náklady s tím
spojené. Jestliže však byl vydán náložný list, může to odesílatel
požadovat jen na základě náložného listu. Byl-li náložný list již
předán osobě oprávněné požadovat vydání zásilky, může takové příkazy
udělit jen tato osoba. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu,
vyžaduje se předložení všech stejnopisů.

(2) Stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky dopravce vybere od
příjemce určitou peněžní částku nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí
přiměřeně ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).

§ 619

Je-li ve smlouvě určen příjemce zásilky, nabývá práva ze smlouvy, když
požádá o vydání zásilky po jejím dojití do místa určení nebo po
uplynutí lhůty, kdy tam měla dojít. Tímto okamžikem přecházejí na
příjemce i nároky týkající se škody na zásilce. Dopravce však zásilku
příjemci nevydá, jestliže by to bylo v rozporu s pokyny danými mu
odesílatelem podle § 618. V tomto případě má nadále právo nakládat se
zásilkou odesílatel. Určí-li odesílatel dopravci jinou osobu jako
příjemce, nabývá tato osoba práva ze smlouvy týmž způsobem jako původní
příjemce.

§ 620

(1) Byl-li vydán náložný list, má právo domáhat se vydání zásilky při
jeho předložení osoba oprávněná k tomu podle náložného listu. Touto
osobou je:

a) podle náložného listu na jméno osoba v něm určená,

b) podle náložného listu na řad osoba, na čí řad byl náložný list
vystaven, nebyl-li převeden rubopisem nebo byl-li náložný list
převeden, osoba, která je uvedena jako poslední v nepřerušené řadě
rubopisů, nebo doručitel náložného listu s posledním rubopisem
nevyplněným,

c) podle náložného listu na doručitele osoba, která náložný list
předloží dopravci.

(2) Byl-li náložný list převeden rubopisem, zprošťuje se dopravce
závazku, jestliže v dobré víře vydá zásilku osobě, která nabyla náložný
list na základě rubopisu bez ohledu na to, zda na ni byly převedeny
nároky ze smlouvy. O rubopisu platí obdobně ustanovení o směnkách.

§ 621

Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při
tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

§ 622

(1) Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím
převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci, ledaže ji dopravce
nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

(2) Za škodu na zásilce však dopravce neodpovídá, jestliže prokáže, že
byla způsobena:

a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého
úbytku, nebo

c) vadným obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí
zásilky k přepravě, a byl-li vydán nákladní nebo náložný list, byla v
něm vadnost obalu poznamenána; neupozornil-li dopravce na vadnost
obalu, neodpovídá dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této
vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky
poznatelná.

(3) Při škodě na zásilce vzniklé podle odstavce 2 je dopravce povinen
vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

(4) Smlouvou je možno odpovědnost podle předchozích odstavců rozšířit.
Ustanovení smlouvy, kterou se omezuje odpovědnost dopravce stanovená
podle odstavců 1 až 3, jsou neplatná.

§ 623

(1) Dopravce je povinen urychleně podat odesílateli zprávu o škodě na
zásilce vzniklé do jejího předání příjemci. Jestliže však příjemce
nabyl práva na vydání zásilky, je povinen tuto zprávu podat příjemci.
Dopravce odpovídá za škodu způsobenou odesílateli nebo příjemci
porušením této povinnosti.

(2) Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li čas si
vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými
pokyny, může dopravce zásilku vhodným způsobem prodat na účet
odesílatele.

§ 624

(1) Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu,
kterou zásilka měla v době, kdy byla předána dopravci.

(2) Při poškození nebo znehodnocení zásilky je dopravce povinen
nahradit rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka v době jejího převzetí
dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka poškozená nebo
znehodnocená.

§ 625

(1) Dopravci přísluší smluvená úplata nebo, nebyla-li smluvena, úplata
obvyklá v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku
dopravce.

(2) Dopravci vzniká nárok na přepravné po provedení přepravy do místa
určení, nestanoví-li smlouva za rozhodnou jinou dobu.

(3) Nemůže-li dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za něž
neodpovídá, má nárok na poměrnou část přepravného s přihlédnutím k
přepravě již uskutečněné.

§ 626

Odesílatel je povinen poskytnout dopravci správné údaje o obsahu
zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu způsobenou dopravci porušením
této povinnosti.

§ 627

Přijetím zásilky přejímá příjemce ručení za úhradu pohledávek dopravce
vůči odesílateli ze smlouvy týkající se přepravy převzaté zásilky,
jestliže o těchto pohledávkách příjemce věděl nebo musel vědět.

§ 628

(1) Dopravce má k zajištění svých nároků vyplývajících ze smlouvy
zástavní právo k zásilce, dokud s ní může nakládat.

(2) Vázne-li na zásilce několik zástavních práv, má zástavní právo
dopravce přednost před zástavními právy dříve vzniklými a zástavní
právo dopravce má přednost před zástavním právem zasílatele.

§ 629

Prováděcí předpisy mohou upravit odchylně přepravu železniční,
leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik
smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy, přebírání
zásilky dopravcem a její vydávání příjemci, rozsah nároků vůči dopravci
a jejich uplatnění; tato úprava však nesmí omezit odpovědnost dopravce
při škodě na zásilce stanovenou v § 622 a 624.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300695