Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl XXIII - Smlouva o běžném účtu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl XXIII - Smlouva o běžném účtu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o běžném účtu

Paragrafy:   § 708   § 709   § 710   § 711   § 712   § 713   § 714   § 715   § 715a  

§ 708

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o běžném účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v
určité měně účet pro jeho majitele, přijímat na zřízený účet vklady a
platby a uskutečňovat z něho výplaty a platby.

(2) Smlouva o běžném účtu vyžaduje písemnou formu.

§ 709

(1) Ve smlouvě o běžném účtu banka označí majitele účtu uvedením
obchodní firmy nebo názvu a sídla majitele a identifikačního čísla,
pokud bylo přiděleno, jde-li o osobu právnickou, nebo uvedením jména,
příjmení, bydliště a rodného čísla nebo data narození majitele,
popřípadě obchodní firmy, místa podnikání a identifikačního čísla,
jde-li o osobu fyzickou.

(2) Smlouva o běžném účtu může obsahovat dále

a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu a způsob
nakládání s nimi,

b) výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby, období splatnosti
úroků, které banka platí ze zůstatku peněžních prostředků na účtu jeho
majiteli, popřípadě ujednání, že úroky nebudou placeny,

c) lhůty, v nichž oznamuje banka majiteli účtu přijaté vklady a platby
a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků na
účtu a dále formu tohoto oznámení,

d) výši nebo způsob stanovení výše úplaty a způsob, jakým tuto úplatu
majitel účtu bance zaplatí, popřípadě ujednání, že úplata nebude bankou
požadována. Výši úplaty lze sjednat i odkazem na ceník banky.

(3) Uzavřít nebo změnit smlouvu o běžném účtu anebo ukončit vztah
založený smlouvou o běžném účtu (dále jen "nakládání s účtem") je
oprávněn majitel účtu. Jiná osoba než majitel účtu může nakládat s
účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž
je jeho podpis úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje,
je-li plná moc udělena před bankou.

(4) Je-li zřízen účet pro více osob, má každá z nich postavení majitele
účtu. Spolumajitelé nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě o
běžném účtu s bankou nedohodnou, že s účtem nakládá jeden z nich.
Nestanoví-li smlouva o běžném účtu nebo rozhodnutí soudu něco jiného,
jsou podíly všech spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků na
účtu stejné.

§ 710

(1) Banka je povinna přijímat na účet v měně, na kterou zní, vklady
nebo platby uskutečněné ve prospěch majitele účtu a z peněžních
prostředků na účtu uskutečnit podle příkazu majitele účtu nebo osob
oprávněných podle odstavce 2 výplaty nebo platby majiteli účtu nebo jím
určeným osobám.

(2) S peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby
uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance, jiné
osoby pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Podpisové
vzory musí mít náležitosti plné moci. Banka je oprávněna nakládat s
peněžními prostředky na účtu, stanoví-li tak zákon nebo smlouva o
běžném účtu.

(3) Banka je povinna provést platby řádně a včas, pokud majitel účtu
splnil požadavky stanovené zákonem a smlouvou o běžném účtu.

(4) Nejsou-li výše úplaty ani způsob jejího stanovení sjednány ve
smlouvě o běžném účtu, je majitel účtu povinen platit úplatu obvyklou v
době provedení služby.

§ 711

Smlouva o běžném účtu může stanovit, že banka provede do určité částky
příkazy k platbám, i když k tomu není dostatek peněžních prostředků na
účtu. Nejsou-li práva a povinnosti stran při poskytnutí těchto
peněžních prostředků sjednány ve smlouvě o běžném účtu, řídí se úpravou
smlouvy o úvěru (§ 497 a násl.).

§ 712

(1) Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, je banka povinna
oznámit majiteli účtu po skončení kalendářního měsíce každý přijatý
vklad a platbu a každou provedenou výplatu a platbu v tomto kalendářním
měsíci a po skončení kalendářního roku je povinna informovat majitele
účtu o zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to výpisem z účtu.

(2) Banka prokáže majiteli účtu na jeho žádost provedení plateb.

§ 713

(1) Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu v den určený
osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na účtu, předá-li
tato osoba proveditelný příkaz v době dohodnuté s bankou; není-li tento
den určen, ve lhůtě stanovené smlouvou o běžném účtu, a není-li lhůta
stanovena, pak nejpozději následující pracovní den po předání příkazu.

(2) Banka je povinna připsat peněžní prostředky ve prospěch účtu
nejpozději ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem.

(3) Nestanoví-li lhůtu zvláštní právní předpis nebo smlouva o běžném
účtu, připíše banka peněžní prostředky ve prospěch účtu nejpozději
následující pracovní den poté, kdy získala právo s nimi nakládat.

§ 714

(1) Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, platí banka
majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků na účtu úroky.

(2) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu v souladu s
§ 713 odst. 2 nebo 3 připsány, do dne, který předchází dni, k němuž
byly peněžní prostředky z účtu majitele odepsány nebo k němuž byly
vyplaceny.

(3) Úroková sazba se stanoví jako roční. Úroky jsou splatné,
nestanoví-li smlouva o běžném účtu jinak, koncem každého kalendářního
měsíce a banka je povinna připsat je k zůstatku peněžních prostředků na
účtu nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce,
za který se k zůstatku peněžních prostředků na účtu připisují.

(4) Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího stanovení sjednány
ve smlouvě o běžném účtu, činí úroková sazba polovinu diskontní sazby
stanovené Českou národní bankou ke dni, k němuž se úroky připisují k
zůstatku peněžních prostředků na účtu.

§ 715

(1) Smlouva o běžném účtu může být majitelem účtu kdykoli písemně
vypovězena, i když byla uzavřena na dobu určitou. Dnem doručení
výpovědi bance smlouva o běžném účtu zaniká.

(2) Banka může smlouvu o běžném účtu kdykoli písemně vypovědět. Smlouva
o běžném účtu zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena majiteli účtu.

(3) Jestliže banka vypoví smlouvu o běžném účtu proto, že majitel účtu
porušil podstatným způsobem povinnosti ze smlouvy o běžném účtu, zaniká
smlouva o běžném účtu dnem doručení výpovědi majiteli účtu. Výpověď
musí být v tomto případě podána jako doporučená zásilka na adresu
uvedenou ve smlouvě o běžném účtu. Odmítne-li adresát výpověď převzít
nebo výpověď nebylo možné doručit, účinky doručení nastávají v den, v
němž držitel poštovní licence vrátil výpověď bance.

(4) Zanikne-li smlouva o běžném účtu, banka bez zbytečného odkladu
vypořádá pohledávky a závazky týkající se účtu, zejména provede platby
uskutečněné prostřednictvím platebních karet a šeků, pokud byly použity
do dne zániku smlouvy o běžném účtu, a dále je banka oprávněna si
započítat své pohledávky, které má vůči majiteli účtu ze smlouvy o
běžném účtu. Majitel účtu je povinen vrátit bance platební karty a
tiskopisy šeků, které mu k účtu vydala.

(5) Po vypořádání pohledávek a závazků týkajících se účtu banka účet
zruší. Zůstatek peněžních prostředků zrušeného účtu banka vyplatí
majiteli účtu, pokud nedal příkaz, aby jej banka převedla na jiný účet
nebo vyplatila jím určeným osobám. Banka je oprávněna si započítat svou
pohledávku na úplatu za převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného
účtu na jiný účet, popřípadě svou pohledávku na úhradu nákladů
spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže nemohl být
vyplacen ani převeden na jiný účet. Banka je povinna majiteli po
zrušení účtu písemně oznámit, ke kterému dni byl účet zrušen.

§ 715a

(1) Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje
v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z
účtu na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím
zmocněné.

(2) Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví
následujícím dnem ty výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu
stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách
pokračovat.

(3) Plná moc udělená majitelem účtu k nakládání s peněžními prostředky
na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má
trvat pouze za života majitele účtu.

(4) Je-li bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který je
oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má práva a
povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300704