Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 8 - Vady díla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 8 - Vady díla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVady díla

Paragrafy:   § 560   § 561   § 562   § 563   § 564   § 565  

§ 560

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému
ve smlouvě.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§
554); jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na
objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla,
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této
záruky.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci
2, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

(4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420
až 422 a § 426.

§ 561

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

§ 562

(1) Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho
prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.

(2) Soud nepřizná objednateli právo z vad díla, jestliže objednatel
neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení
odborné péče při prohlídce uskutečněné podle odstavce 1,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při
vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let a u staveb do pěti
let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí
místo této lhůty záruční doba.

(3) Ustanovení § 428 odst. 2 a 3 se použijí obdobně na účinky uvedené v
odstavci 2.

§ 563

(1) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

(2) Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 429 až
431.

§ 564

Při vadách díla platí přiměřeně § 436 až 441. Objednatel však není
oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla
vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

§ 565

Využije-li objednatel podle ustanovení uvedených v § 564 práva
odstoupit od smlouvy týkající se předmětu díla, který nelze vrátit nebo
předat zhotoviteli, neplatí § 441. Objednatel však není oprávněn
odstoupit od smlouvy, jestliže vady díla neoznámil včas zhotoviteli.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300860