Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Nekalá soutěž 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Nekalá soutěž

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNekalá soutěž

Paragrafy:   § 44   § 45   § 46   § 47   § 48   § 49   § 50   § 50a   § 51   § 52  

§ 44

Základní ustanovení

(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v
rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.

(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:

a) klamavá reklama,

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného
soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklama,

h) porušování obchodního tajemství,

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

§ 45

Klamavá reklama

(1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku,
jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou
představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské
soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

(2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem,
tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným
sdělovacím prostředkem.

(3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k
okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

§ 46

Klamavé označení zboží a služeb

(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je
způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené
zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa
nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické
znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno
bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž
je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a
jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.

(2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo
služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého
původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto
způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.

(3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském
styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo
jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o
původu, jako například "pravý", "původní" apod.

(4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného
označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a
plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

§ 47

Vyvolání nebezpečí záměny

Vyvolání nebezpečí záměny je:

a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku
užívaného již po právu jiným soutěžitelem,

b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy
výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v
zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné
(např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),

c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o
napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně,
technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá
opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil
nebo alespoň podstatně omezil,
pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou
představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo
výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

§ 48

Parazitování na pověsti

Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného
soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání
prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

§ 49

Podplácení

Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž:

a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu
jiného soutěžitele nebo je v pracovním či jiném obdobném poměru k
jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne
jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na
úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo
jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo

b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo
přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

§ 50

Zlehčování

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o
poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje
způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

(2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech,
výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto
soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel
k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

§ 50a

Srovnávací reklama

(1) Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i
nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby
nabízené jiným soutěžitelem.

(2) Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud

a) není klamavá nebo neužívá klamavé obchodní praktiky podle zvláštního
právního předpisu,

b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo
určené ke stejnému účelu,

c) objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží
nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické,
mezi nimiž může být i cena,

d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky
nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky,
zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými
zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala
příznačnými,

e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele
ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se
stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti,
jež se jej týkají,

f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat
chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením
původu,

g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou
známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která
se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením
původu konkurenčního zboží, a

h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží
nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo
firmou.

(3) Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a
jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí
uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného
zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit,
musí soutěžitel také uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní
zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky.

§ 51

Porušení obchodního tajemství

Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě
neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije
obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se
dověděl:

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným
(např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na
základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného
vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo
jiným orgánem povolán,

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

§ 52

Ohrožování zdraví a životního prostředí

Ohrožováním zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel
zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí
na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví
anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe
nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300103