Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IV - Přemístění sídla 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IV - Přemístění sídla

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



Přemístění sídla

Paragrafy:   § 26  

§ 26

(1) Právnická osoba založená podle práva cizího státu za účelem
podnikání, která má sídlo v zahraničí, může přemístit své sídlo na
území České republiky, jestliže to umožňuje mezinárodní smlouva, která
je pro Českou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo
ve Sbírce mezinárodních smluv. To platí i pro přemístění sídla české
právnické osoby do zahraničí.

(2) Přemístění sídla podle odstavce 1 je účinné ode dne jeho zápisu do
obchodního rejstříku.

(3) Vnitřní právní poměry právnické osoby uvedené v odstavci 1 se i po
přemístění jejího sídla do tuzemska řídí právním řádem státu, podle
něhož byla založena. Tímto právním řádem se řídí i ručení jejích
společníků nebo členů vůči třetím osobám, které však nesmí být nižší,
než stanoví české právo pro tutéž nebo obdobnou formu právnické osoby.

(4) Přemístění sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí
nebo ze zahraničí do České republiky je přípustné také v případech a za
podmínek stanovených právem Evropských společenství či zvláštním
zákonem.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300064