Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl VI - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl VI - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYLicenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Paragrafy:   § 508   § 509   § 510   § 511   § 512   § 513   § 514   § 515  

§ 508

Základní ustanovení

(1) Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje
poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k
výkonu práv z průmyslového vlastnictví (dále jen "právo") a nabyvatel
se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 509

(1) Stanoví-li tak zvláštní předpis, vyžaduje se k výkonu práva
poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku těchto
práv.

(2) Závisí-li trvání práva na jeho výkonu, je nabyvatel k tomuto výkonu
povinen.

§ 510

Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy udržovat právo, pokud to
povaha tohoto práva vyžaduje.

§ 511

(1) Poskytovatel je nadále oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem
smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.

(2) Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným osobám.

§ 512

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné k
výkonu práva podle smlouvy.

§ 513

Nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace před
třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů
a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Za
třetí osoby se nepovažují osoby, jež se účastní na podnikání
podnikatele a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Po zániku smlouvy
je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat
poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými.

§ 514

(1) Je-li nabyvatel omezován ve výkonu práva jinými osobami nebo
zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného
odkladu podat o tom zprávu poskytovateli.

(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit potřebná
právní opatření k ochraně výkonu práva nabyvatelem. Při těchto
opatřeních je nabyvatel povinen poskytnout poskytovateli potřebné
spolupůsobení.

§ 515

Nebyla-li smlouva sjednána na dobu určitou, lze ji vypovědět.
Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, nabývá výpověď účinnosti
uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž byla
výpověď doručena druhé straně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300687