Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Počátek a trvání promlčecí doby 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Počátek a trvání promlčecí doby

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPočátek a trvání promlčecí doby

Paragrafy:   § 391   § 392   § 393   § 394   § 395   § 396   § 397   § 398   § 399   § 400   § 401  

§ 391

(1) U práv vymahatelných u soudu začíná běžet promlčecí doba ode dne,
kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, nestanoví-li tento zákon něco
jiného.

(2) U práv uskutečnit právní úkon běží promlčecí doba ode dne, kdy
právní úkon mohl být učiněn, nestanoví-li tento zákon něco jiného.

§ 392

(1) U práva na plnění závazku běží promlčecí doba ode dne, kdy měl být
závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti).
Spočívá-li obsah závazku v povinnosti nepřetržitě vykonávat určitou
činnost, zdržet se určité činnosti nebo něco strpět, počíná promlčecí
doba běžet od porušení této povinnosti.

(2) U práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění
samostatně. Stane-li se pro nesplnění některého dílčího závazku splatný
závazek celý, běží promlčecí doba od doby splatnosti nesplněného
závazku.

§ 393

(1) U práv vzniklých z porušení povinnosti počíná promlčecí doba běžet
dnem, kdy byla povinnost porušena, jestliže není pro promlčení
některých těchto práv stanovena zvláštní úprava.

(2) U práv z vad věcí běží promlčecí doba ode dne jejich předání
oprávněnému nebo osobě jím určené nebo ode dne, kdy byla porušena
povinnost věc převzít. U nároků ze záruky za jakost běží promlčecí doba
vždy ode dne včasného oznámení vady během záruční doby a u nároků z
právních vad od uplatnění práva třetí osobou.

§ 394

(1) U práv, jež vznikají odstoupením od smlouvy, běží promlčecí doba
ode dne, kdy oprávněný od smlouvy odstoupil.

(2) U práva na vrácení plnění uskutečněného podle neplatné smlouvy
počíná promlčecí doba běžet ode dne, kdy k plnění došlo.

(3) U práva na náhradu škody podle § 268 počíná promlčecí doba běžet
ode dne, kdy se právní úkon stal neplatným.

§ 395

U práva požadovat vydání uložené nebo skladované věci a vydání předmětů
podle smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot počíná promlčecí
doba běžet ode dne zániku smlouvy o uložení věci, smlouvy o skladování
nebo smlouvy o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot. Tím není
dotčeno právo požadovat vydání věci na základě vlastnického práva.

§ 396

U práva na peněžní prostředky uložené na běžném nebo vkladovém účtu
běží promlčecí doba ode dne zániku smlouvy o vedení těchto účtů.

§ 397

Nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba
čtyři roky.

§ 398

U práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený
dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její
náhradě; končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k
porušení povinnosti.

§ 399

Práva vzniklá ze škody na dopravovaných věcech a z opožděného doručení
zásilky vůči zasílateli a vůči dopravci se promlčují uplynutím jednoho
roku. U práv vzniklých z celkového zničení nebo ztráty zásilky běží
promlčecí doba ode dne, kdy zásilka měla být doručena příjemci, u
ostatních práv ode dne, kdy zásilka byla doručena. Pro škodu vědomě
způsobenou platí obecná promlčecí doba stanovená v § 397.

§ 400

Změna v osobě dlužníka nebo věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby.

§ 401

Strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé
straně prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovaně; celková promlčecí
doba nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet. Toto
prohlášení lze učinit i před počátkem běhu promlčecí doby.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl XI - Promlčení ›  Oddíl 3 - Počátek a trvání promlčecí doby

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300656