Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IV - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IV - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva o uzavření budoucí smlouvy

Paragrafy:   § 289   § 290   § 291   § 292  

§ 289

Základní ustanovení

(1) Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě
smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem
plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem.

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

§ 290

(1) Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu
poté, kdy k tomu byla vyzvána oprávněnou stranou v souladu se smlouvou
o uzavření budoucí smlouvy.

(2) Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu podle odstavce
1, může oprávněná strana požadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo
osoba určená ve smlouvě anebo může požadovat náhradu škody způsobené jí
porušením závazku uzavřít smlouvu. Nárok na náhradu škody vedle určení
obsahu smlouvy může oprávněná strana požadovat pouze v případě, kdy
zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření smlouvy.

§ 291

Ustanovení § 290 a § 292 odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i na písemnou
dohodu stran o tom, že uzavřená smlouva bude doplněna ještě o úpravu
určitých otázek, jestliže chybějící obsah smlouvy má podle této dohody
být určen soudem nebo jinou osobou určenou stranami v případě, kdy by
nedošlo k jeho sjednání stranami. Závazek doplnit chybějící obsah
smlouvy může převzít jedna nebo obě strany; v pochybnostech se má za
to, že závazek vznikl oběma stranám.

§ 292

(1) Obsah smlouvy se určí podle účelu zřejmě sledovaného uzavřením
budoucí smlouvy, přičemž se přihlédne k okolnostem, za nichž byla
sjednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy, jakož i k zásadě poctivého
obchodního styku.

(2) Právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou
ve smlouvě a nárok na náhradu škody podle § 290 odst. 2 se promlčují
uplynutím jednoho roku ode dne, kdy oprávněná strana vyzvala zavázanou
stranu k uzavření smlouvy podle § 290 odst. 1, nestanoví-li smlouva o
uzavření budoucí smlouvy lhůtu jinou. Sjednaná lhůta však nesmí být
delší než promlčecí doba vyplývající z § 391 a násl. tohoto zákona.

(3) Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže oprávněná strana
nevyzve zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v době určené ve
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy.

(4) Závazek doplnit chybějící obsah smlouvy zaniká, jestliže oprávněná
strana nevyzve zavázanou stranu k splnění tohoto závazku v době určené
v dohodě o doplnění obsahu smlouvy (§ 291), jinak do jednoho roku od
uzavření této dohody.

(5) Závazek uzavřít budoucí smlouvu nebo doplnit chybějící obsah
smlouvy též zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely
při vzniku tohoto závazku se do té míry změnily, že nelze na zavázané
straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku však dochází,
jen když zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného
odkladu oprávněné straně.


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl IV - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300491