Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl X - Smlouva mandátní 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl X - Smlouva mandátní

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSmlouva mandátní

Paragrafy:   § 566   § 567   § 568   § 569   § 570   § 571   § 572   § 573   § 574   § 575   § 576  

§ 566

(1) Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho
účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních
úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se
zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

(2) Je-li zařízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti
mandatáře, má se za to, že úplata byla smluvena.

§ 567

(1) Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s
odbornou péčí.

(2) Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle
pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí
znát. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které
zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů
mandanta.

(3) Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě
nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit,
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

§ 568

(1) Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen jestliže to
stanoví smlouva. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím
způsobenou mandantovi.

(2) Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou
nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má
obstarat mandatář.

(3) Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem
mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou
plnou moc.

(4) Není-li plná moc obsažena ve smlouvě, nenahrazuje ji převzetí
smluvního závazku mandatářem jednat jménem mandanta, a to ani v
případě, že osoba, s kterou mandatář jedná, o tomto závazku ví.

§ 569

Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci,
které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

§ 570

Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení
záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích
osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné
péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když to
stanoví smlouva, nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet
mandanta.

§ 571

(1) Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen
zaplatit mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za
činnost obdobnou činnosti, kterou mandatář uskutečnil při zařízení
záležitosti.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na
úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez
ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv. Lze-li
očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou mandatáři
značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou
zálohu.

§ 572

Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně nebo
účelně vynaložil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy
vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.

§ 573

Mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu
při zařizování záležitosti, ledaže se ve smlouvě zaručil za splnění
závazků převzatých jinými osobami v souvislosti se zařizováním
záležitosti.

§ 574

(1) Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu
vypovědět.

(2) Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy
se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět.

(3) Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti,
na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně
hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním
záležitosti.

(4) Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má mandatář
nárok na úhradu nákladů vynaložených podle § 572 a na přiměřenou část
úplaty.

§ 575

(1) Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

(2) Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat
činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by
vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká
opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření
mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je
učinil sám, je mandatář k tomu povinen.

(3) Závazek mandatáře zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo
jeho zánikem, je-li právnickou osobou.

(4) Ohledně činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti a
uskutečněné podle odstavce 2 má mandatář nárok na úhradu nákladů podle
§ 572 a na část úplaty přiměřené výsledku dosaženému při zařizování
záležitosti.

§ 576

Ustanovení § 567 až 575 se použijí přiměřeně v případech, kdy je
povinnost podle jiných ustanovení tohoto zákona zařídit určitou
záležitost na účet jiného, ledaže z těchto jiných ustanovení vyplývá
něco jiného.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300691