Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Prodlení dlužníka 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Prodlení dlužníka

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYProdlení dlužníka

Paragrafy:   § 365   § 366   § 367   § 368   § 369   § 369a  

§ 365

Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek, a to
až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne
jiným způsobem. Dlužník však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj
závazek v důsledku prodlení věřitele.

§ 366

Pokud zákon nestanoví pro jednotlivé druhy smluv něco jiného, může
věřitel při prodlení dlužníka trvat na řádném plnění závazku.

§ 367

Věřitel je oprávněn při prodlení dlužníka požadovat od něho náhradu
škody podle § 373 a násl. Odstoupit od smlouvy je oprávněn v případech,
které stanoví zákon nebo smlouva.

§ 368

(1) Je-li dlužník v prodlení s předáním nebo vrácením věci věřiteli
nebo nakládá-li s věcí, kterou má předat nebo vrátit věřiteli, v
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze závazkového vztahu, přechází na
něho po dobu, po kterou je v prodlení nebo porušuje tyto povinnosti,
nebezpečí škody na věci, jestliže toto nebezpečí nenesl již předtím.

(2) Škodou na věci ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení,
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k
nim došlo.

(3) Dlužník nahradí věřiteli škodu na věci, jestliže k ní došlo v době,
kdy nesl nebezpečí škody na věci, ledaže tato škoda byla způsobena
věřitelem nebo vlastníkem věci nebo by k ní došlo i při splnění
povinnosti dlužníka. Pro náhradu je rozhodující snížení hodnoty věci s
přihlédnutím k cenovým poměrům v době vzniku škody na věci. Nárok na
náhradu jiné škody podle § 373 a násl. tím není dotčen.

§ 369

(1) Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho
části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit
z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené
předpisy práva občanského.

(2) Věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním
peněžitého závazku, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

§ 369a

(1) Ve vztahu mezi podnikateli nebo ve vztahu mezi podnikateli a
veřejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními příspěvkovými
organizacemi, jehož předmětem je úplatná dodávka zboží nebo služeb,
vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení stanovený předpisy práva
občanského (§ 369) dnem následujícím po dni splatnosti nebo po uplynutí
lhůty k placení ceny dodávky stanovenými smlouvou, jsou-li splněny
podmínky uvedené v odstavci 3.

(2) Není-li den nebo lhůta splatnosti ceny dodávky stanovena smlouvou,
vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění,

a) uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou
žádost o zaplacení,

b) není-li možno určit den obdržení faktury nebo obdobné žádosti o
zaplacení, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby,

c) obdrží-li dlužník fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení dříve než
zboží nebo služby, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby, nebo

d) jestliže zákon nebo smlouva ukládá převzetí nebo ověření shody zboží
nebo služby se smlouvou a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo obdobnou
žádost o zaplacení před nebo při převzetí nebo před nebo při ověření
shody, uplynutím 30 dnů po tomto pozdějším datu.

(3) Věřitel má právo požadovat úroky z prodlení jenom v míře, v jaké
splnil své zákonné a smluvní povinnosti a jestliže neobdržel dlužnou
částku v době její splatnosti, ledaže dlužník není odpovědný za
prodlení.

(4) Dohoda stran odchylná od odstavců 2 a 3 a dohoda o výši úroku
odchylná od výše stanovené předpisy práva občanského (§ 369), která je
i s ohledem na konkrétní okolnosti případu, praxi zavedenou mezi
stranami a na obchodní zvyklosti zřejmě zneužívající ve vztahu k
věřiteli, je neplatná. Jestliže soud zjistí, že dohoda podle věty prvé
je zneužívající a neexistuje objektivní důvod pro úpravu ve smlouvě
odchylnou od odstavců 2 a 3 nebo o odchylné výši úroku, použijí se
odstavce 2 a 3 a výše úroku stanovená předpisy obecného občanského
práva; právo na náhradu škody podle § 369 odst. 2 není dotčeno.

(5) Žalobu z důvodu, že smluvní podmínky určené pro obecné používání
jsou zřejmě zneužívající ve smyslu odstavce 4, může podat a účastníkem
řízení být i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy středních a
malých podniků. ^18)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300628