Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 2 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 2

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 2

Podnikání

(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku.

(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
podle zvláštních předpisů,

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence
podle zvláštního předpisu.

(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo
podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci.
Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné
místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí
adresa jejího umístění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300040