Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 5

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 5

(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i
osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a
jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování
podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení
o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních
právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům
průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod.,
pokud jsou součástí podniku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300044