Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 11 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 11

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 11

(1) Kdo zdědí podnik nebo jej nabude smlouvou, může podnikat pod
dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný
souhlas zůstavitele nebo dědiců nebo právního předchůdce.

(2) Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno, může
používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové
jméno.

(3) Firma právnické osoby přechází na nástupnickou právnickou osobu s
podnikem, zaniká-li původní právnická osoba bez likvidace a nástupnická
právnická osoba firmu převezme. Má-li nástupnická právnická osoba jinou
právní formu, musí být změněn dodatek v souladu s její právní formou.

(4) Převod firmy bez současného převodu podniku je nepřípustný. Převod
firmy je možný i při převodu části podniku, bude-li podnikatel
zbývající část provozovat pod jinou firmou nebo tato část zanikne
likvidací.

(5) Je-li součástí firmy právnické osoby jméno společníka nebo člena,
který přestal být jejím společníkem nebo členem, může právnická osoba
užívat dále jeho jméno jen s jeho souhlasem. V případě smrti nebo
zániku společníka nebo člena se vyžaduje jeho předchozí souhlas anebo
souhlas dědice nebo právního nástupce.

(6) Firmy podnikatelů, jejichž podniky příslušejí k témuž koncernu (§
66a odst. 7), mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o
příslušnosti ke koncernu a jsou-li dostatečně navzájem rozlišitelné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300050