Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 13a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 13a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 13a

Obchodní listiny

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních
dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných
veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové
stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu
podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním
rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé
nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v
níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto
listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela
splacen.

(2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a
na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo
jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle
odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky
do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž
se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

(3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na
internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo
organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o
zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem
se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo
zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300053