Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 14 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 14

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 14

Prokura

(1) Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k
nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje
zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.

(2) V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat
je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.

(3) Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím
osobám.

(4) Více osobám lze prokuru udělit tak, že jsou k zastupování a
podepisování oprávněny každá samostatně, nebo tak, že je přitom třeba
souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich.

(5) Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za
kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

(6) Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.
Byla-li prokura udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda
každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů
musí jednat společně.

(7) Prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že
má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může
prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření, a je povinen
podat neprodleně návrh na zápis tohoto omezení prokury soudu (§ 27
odst. 1). Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření může prokurista
činit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300054