Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 15 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 15

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 15

(1) Kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je
zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

(2) Překročí-li zástupce podnikatele zmocnění podle odstavce 1, je
takovým jednáním podnikatel vázán, jen jestliže o překročení třetí
osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět
nemohla.

(3) Zmocnění podle odstavce 1 nezaniká smrtí podnikatele, pokud
podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Zmocněnec však
může po smrti podnikatele činit jen úkony v rámci obvyklého
hospodaření. Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření může činit
jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300055