Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 27 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 27

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 27

(1)

Obchodní rejstřík
je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o
podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě.

(2) Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem určený
soud (dále jen "rejstříkový soud").

(3) Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele,
organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho
organizační složku zvláštní vložku, ledaže zákon stanoví jinak.
Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin.

(4) Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu
či výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného
odkladu po zápisu, ledaže právní předpis ukládá tuto povinnost někomu
jinému. Zveřejňované údaje rejstříkový soud nejpozději do jednoho týdne
ode dne zápisu oznámí také příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní
statistiky a orgánu, který vydal průkaz živnostenského nebo jiného
podnikatelského oprávnění.

(5) Rozsah a způsob zveřejnění upraví vláda nařízením.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300071