Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 29 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 29

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 29

(1) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku,
nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis
neodpovídá skutečnosti.

(2) Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou účinné vůči
každému ode dne jejich zveřejnění, ledaže zapsaná osoba prokáže, že
třetí osobě bylo provedení zápisu známo dříve.

(3) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná
osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění,
ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a
obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat do šestnáctého dne
po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

(4) Při nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo mezi
uloženými a zveřejněnými listinami se není možné dovolat vůči třetím
osobám zveřejněného znění. Třetí osoba se však zveřejněného znění může
dovolat jen tehdy, pokud zapsaná osoba neprokáže, že této třetí osobě
byly zapsané údaje nebo obsah uložených listin známy.

(5) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu
listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

(6) Jestliže obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje donucujícímu
ustanovení zákona a nelze dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud
vyzve podnikatele ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a tato
osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu,
je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím
zrušení s likvidací.

(7) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním obsahu zápisu v obchodním
rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce
listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do
cizího jazyka podle § 38k odst. 4, nelze se vůči třetím osobám
dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím
jazyce. Třetí osoba se však může dovolávat znění zveřejněného nebo
uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže podnikatel prokáže,
že znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300077