Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 30 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 30

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 30

(1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je orgánem nebo členem
orgánu právnické osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat
porušení právních předpisů, společenské smlouvy nebo stanov při volbě
nebo jmenování uvedených orgánů nebo jejich členů, ledaže zapsaná osoba
prokáže, že třetí osoba o porušení věděla. Tím nejsou dotčena
ustanovení § 131, 183 a 242.

(2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na povolení zápisu osoby,
která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, považuje se její
volba nebo jmenování od počátku za neplatnou; tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud
po nabytí právní moci zveřejní. Do zveřejnění nemůže právnická osoba
namítat neplatnost volby nebo jmenování vůči třetím osobám, ledaže
prokáže, že o neplatnosti tyto osoby věděly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300078