Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 31 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 31

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 31

(1) Návrh na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku
(dále jen "návrh na zápis") může podat pouze osoba uvedená v § 34,
případně osoba, o které tak stanoví zákon.

(2) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do
patnácti dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na
zápis podat osoba, která na něm doloží právní zájem a k návrhu přiloží
předepsané listiny (přílohy).

(3) Navrhovatel podle odstavce 1 nebo 2 současně s návrhem doloží
písemný souhlas osob, které se podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu zapisují v rámci zápisu podnikatele, ledaže takovýto
souhlas plyne z jiných k návrhu dokládaných listin; u výmazu osoby
zapsané v rámci zápisu podnikatele se souhlas nevyžaduje. Podpis na
souhlasu podle předchozí věty musí být úředně ověřen, ledaže je obsažen
v listině vyhotovené ve formě notářského zápisu.

(4) Jestliže tento zákon stanoví podmínky pro povolení zápisu do
obchodního rejstříku, rozumí se tím provedení zápisu nebo rozhodnutí o
zápisu podle zvláštního právního předpisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300079