Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 32 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 32

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 32

(1) Návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formuláři; podpis musí
být úředně ověřen.

(2) Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které
mají být do obchodního rejstříku zapsány, a listinami, které se
zakládají do sbírky listin.

(3) Návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

(4) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou závazné formuláře na
podávání návrhů na zápis a seznam listin (příloh), které se k návrhům
přikládají. Formuláře a seznam přikládaných listin Ministerstvo
spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup;
tato služba nesmí být zpoplatněna.

(5) Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle odstavce 1
neplatí pro řízení týkající se státních podniků, právnických osob
veřejného práva zřízených zvláštním právním předpisem a v případech,
kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300081