Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 34 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 34

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 34

(1) Do obchodního rejstříku se zapisují:

a) obchodní společnosti a družstva,

b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4,

c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České
republice a osoby podle § 21 odst. 5, které podnikají na území České
republiky, pokud o zápis požádají, a

d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní
předpis.

(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního
rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň
z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo
přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v
průměru částku sto dvacet milionů Kč.

(3) Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z podmínek podle odstavce 2,
podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku.

(4) Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě
byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku podle
odstavce 3, může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300083