Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 36 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 36

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 36

Do obchodního rejstříku se dále zapíší tyto údaje týkající se
právnických osob:

a) u veřejné obchodní společnosti jméno a bydliště nebo firma (název) a
sídlo jejích společníků,

b) u komanditní společnosti jméno a bydliště nebo firma (název) a sídlo
jejích společníků, s uvedením, který ze společníků je komplementář a
který komanditista, výše vkladu každého komanditisty a rozsah jeho
splacení,

c) u společnosti s ručením omezeným jméno a bydliště nebo firma (název)
a sídlo jejích společníků, výše základního kapitálu, výše vkladu
každého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, výše
podílu každého společníka, zástavní právo k obchodnímu podílu, dále
jméno a bydliště členů dozorčí rady, byla-li zřízena, a den vzniku a
zániku jejich funkce,

d) u akciové společnosti výše základního kapitálu, rozsah jeho
splacení, počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií,
případné omezení převoditelnosti akcií na jméno, jméno a bydliště členů
dozorčí rady a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce; má-li
společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a bydliště nebo
firma a sídlo tohoto akcionáře,

e) u družstva výše zapisovaného základního kapitálu a výše základního
členského vkladu, případně vkladů,

f) u státních podniků zakladatel, výše kmenového jmění, minimální výše
kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený
majetek.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300085