Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 37 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 37

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 37

(1) Navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku doloží, že mu nejpozději
dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má
být jako předmět podnikání (činnosti) do obchodního rejstříku zapsána,
pokud nejsou tyto skutečnosti zjistitelné z informačních systémů
veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi,
rejstříky nebo seznamy, nebo pokud zvláštní právní předpis stanoví
jinak. U činností, které podle zvláštního právního předpisu mohou
vykonávat pouze fyzické osoby, se tato činnost zapíše jako předmět
podnikání obchodní společnosti nebo družstva, jen jestliže žadatel
prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu
oprávněny podle zvláštního právního předpisu.

(2) Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží
právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo
podnikání; to platí obdobně také pro jejich případnou změnu. K doložení
právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,
případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým
prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

(3) Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu
doručovací adresu na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání
písemností s doručovací adresou v České republice; to platí obdobně pro
každou změnu těchto údajů.

(4) Listina prokazující splnění povinností podle odstavců 1 až 3 se
přikládá k návrhu na zápis.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300086