Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38b

(1) Při rozdělení právnické osoby (dále jen "zápis rozdělení") se do
obchodního rejstříku u zanikající nebo rozdělované právnické osoby
zapíše údaj, že zanikla rozdělením nebo že došlo k odštěpení části
jejího jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla všech
nástupnických právnických osob.

(2) U nástupnické osoby se zapíší:

a) při rozdělení se založením nových právnických osob, kromě údajů
zapisovaných při vzniku právnické osoby, údaj, že vznikla rozdělením,
že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v
projektu rozdělení, firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby,
jejímž rozdělením vznikla, a firmy, sídla a identifikační čísla
ostatních právnických osob, které současně rozdělením vznikly; to platí
obdobně pro odštěpení se založením nových společností,

b) při rozdělení sloučením právnických osob údaj, že na ni přešlo jmění
zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu rozdělení,
firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která rozdělením
zanikla, a firmy, sídla a identifikační čísla ostatních právnických
osob, na které přešly ostatní části jmění zanikající právnické osoby, a
případné změny dosud zapsaných údajů o nástupnické právnické osobě;to
platí obdobně pro odštěpení sloučením.

(3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze
v případě, že jí bylo přiděleno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300089