Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38g 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38g

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38g

Do obchodního rejstříku se zapíše také zrušení právnické osoby a jeho
právní důvod, vstup do likvidace, jméno a bydliště nebo firma a sídlo
likvidátora (likvidátorů), popřípadě jméno a bydliště osoby, která bude
vykonávat činnost likvidátora za právnickou osobu, zahájení
insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou
podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení
konkursu, jméno a bydliště nebo firma a sídlo insolvenčního správce,
povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu, rozhodnutí
soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části, jakož i
rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí, exekuční příkaz
na postižení podílu některého společníka ve společnosti, na prodej
podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo
sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, rozhodnutí soudu o
neplatnosti právnické osoby, ukončení likvidace a právní důvod výmazu
podnikatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300094