Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38i 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38i

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38i

(1) Sbírka listin obsahuje

a) společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu anebo
zakladatelskou smlouvu společnosti, stejnopis notářského zápisu
obsahujícího usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo
ustavující schůze družstva, stanovy akciové společnosti, družstva nebo
společnosti s ručením omezeným, pokud mají být podle společenské
smlouvy vydány, a zakládací listinu státního podniku (dále jen
"zakladatelské dokumenty") a jejich pozdější změny; po každé změně
zakladatelského dokumentu nebo stanov musí být uloženo také jejich
platné úplné znění,

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném
ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
likvidátorem, insolvenčním správcem anebo vedoucím organizační složky
podniku (§ 13 odst. 3) nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako
jeho členové jsou oprávněny zavazovat společnost nebo ji zastupovat
před soudem anebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole
společnosti,

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky,
pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení
tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho
konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné
účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9; na listině
obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje
osob, které ji podle zákona ověřují,

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší
rozhodnutí o zrušení právnické osoby, a rozhodnutí o zrušení projektu
přeměny obchodní společnosti nebo družstva, rozhodnutí soudu o
neplatnosti společnosti (§ 68a), zprávu o průběhu likvidace podle § 75
odst. 1, seznam společníků podle § 75a odst. 1 anebo zprávu o naložení
s majetkem podle § 75 odst. 6,

e) projekt fúze, projekt převzetí jmění, projekt rozdělení a projekt
změny právní formy obchodních společností a družstev (dále jen „projekt
přeměny“); byl-li projekt přeměny po založení zrušen nebo neschválen,
zakládá se též oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny,

f) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny
nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl
projekt přeměny schválen,

g) posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při
založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo
při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce na ocenění jmění
při přeměnách obchodních společností a družstev a na ocenění majetku
podle § 196a odst. 3,

h) rozhodnutí soudu vydaná podle insolvenčního zákona^1d), a to

1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,

2. usnesení o předběžných opatřeních,

3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,

5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení
reorganizačního plánu a jeho změn,

6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

i) smlouvu o převodu podniku nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku
nebo jeho části, včetně oznámení o jejím prodloužení podle § 488f odst.
1, případné listiny prokazující zánik nájmu, usnesení soudu o nabytí
podniku děděním,

j) ovládací smlouvu (§ 190b) a smlouvu o převodu zisku (§ 190a), včetně
jejich změn, a případné listiny prokazující zrušení smlouvy,

k) doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném
jmění manželů k podnikání podle zvláštního právního předpisu, stejnopis
notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění nebo
výhradě jeho vzniku podle zvláštního právního předpisu, byla-li taková
smlouva uzavřena, nebo rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění,
popřípadě smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání podle zvláštního
právního předpisu; v případě rozvodu musí být uložena dohoda o
vypořádání společného jmění podle zvláštního právního předpisu nebo
rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani
rozhodnutí soudu nedošlo,

l) smlouvu o zastavení obchodního podílu, smlouvu o převodu obchodního
podílu,

m) usnesení valné hromady podle § 210,

n) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu
některého společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části,
jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, usnesení soudu
o nařízení exekuce, exekuční příkaz na postižení podílu některého
společníka ve společnosti, na prodej podniku nebo jeho části, jakož i
rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak
než zastavením,

o) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu
působit jako soukromá vysoká škola podle zvláštního právního předpisu,

p) další listiny, o kterých tak stanoví právní předpis.

(2) Do sbírky listin se dále ukládají podpisové vzory osob zapsaných
jako osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

(3) Návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba anebo na vypořádání
ztráty, není-li součástí účetní závěrky ^1c), a zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami, jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu,
se ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou1c) nebo výroční
zprávou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300096