Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38j 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38j

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38j

(1) Do sbírky listin se ohledně zahraniční osoby, jejího podniku a jeho
organizační složky uloží:

a) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností
jejich kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se
zahraniční osoba řídí; jestliže tyto účetní záznamy nejsou vypracovány
v souladu s předpisy práva Evropských společenství nebo rovnocenným
způsobem a jde-li o organizační složky (pobočky) zahraničních úvěrových
a finančních institucí, rovněž v případě, že není splněna podmínka
vzájemnosti, uloží se do sbírky listin také účetní záznamy, které se
vztahují k činnosti organizační složky, uvedené v § 38i odst. 1 písm.
c),

b) společenská smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla
zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,

c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v
této evidenci zapsána, jestliže právo sídelního státu takovouto
evidenci přikazuje,

d) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě,
pokud je platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění, a

e) podpisový vzor vedoucího organizační složky.

(2) Povinnost uložení účetních záznamů podle odstavce 1 písm. a), která
se vztahuje k činnosti organizační složky, neplatí pro zahraniční
právnickou osobu, která se řídí právem členského státu Evropské unie
nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a organizační
složku jejího podniku (pobočku), a pro zahraniční fyzickou osobu, která
je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného státu
tvořícího Evropský hospodářský prostor, a organizační složku jejího
podniku (pobočku). U zahraniční osoby a organizační složky jejího
podniku (pobočky) podle věty první se do sbírky listin uloží jen
listiny uvedené v odstavci 1 písm. a) části věty před středníkem a
listiny uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e).

(3) Působí-li na území České republiky několik organizačních složek
podniku jedné zahraniční osoby, mohou být dokumenty uvedené v odstavci
1 nebo 2 uloženy ve složce sbírky listin jen jedné z nich, a to podle
volby zahraniční osoby. V takovém případě musí být ve složce sbírky
listin ostatních organizačních složek podniku téže zahraniční osoby
uveden odkaz na rejstříkový soud zvolené organizační složky, včetně
čísla zápisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300097