Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38k 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38k

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38k

(1) Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku předloží bez zbytečného
odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu do sbírky
listin zakládané listiny, a to ve dvojím vyhotovení. Listiny, jimiž se
nedokládají zapisované skutečnosti (§ 32 odst. 2), se předkládají v
jednom vyhotovení.

(2) Rozhodnutí soudu, která se ukládají do sbírky listin, založí
rejstříkový soud. Jestliže je určitý údaj zapsán v obchodním rejstříku,
avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, poznamená
rejstříkový soud tuto skutečnost do sbírky listin a vyzve podnikatele,
aby listinu bez zbytečného odkladu předložil.

(3) Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se
neukládají do sbírky listin, a dále listiny ukládané do sbírky listin
podle § 38i odst. 1 písm. h), i), j), k), l) a p), § 38i odst. 2 a §
38j vyhotovené v cizím jazyce se předkládají v originálním znění a
současně v překladu do jazyka českého, ledaže rejstříkový soud sdělí
podnikateli, že takovýto překlad nevyžaduje; takové sdělení může
rejstříkový soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení
v budoucnu. Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka,
který není úředním jazykem nebo některým z úředních jazyků členského
státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor, musí být překlad úředně ověřen.

(4) Listiny ukládané do sbírky listin podle § 38i odst. 1 písm. a) až
g), m), n) a o) se vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém
jazyce. Ve sbírce listin lze uložit i překlad takové listiny do
jakéhokoliv cizího jazyka. Nepůjde-li o překlad listiny do některého z
úředních jazyků Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor, musí být úředně ověřen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300098