Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38l 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38l

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38l

(1) Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu
právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával
kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek
byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný
proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.

(2) Překážka podle odstavce 1 působí vůči tomu, kdo vykonával funkci
statutárního orgánu, člena statutárního nebo jiného orgánu v právnické
osobě alespoň jeden rok před podáním insolvenčního návrhu na její
majetek, případně před vznikem povinnosti této právnické osoby podat
insolvenční návrh na její majetek.

(3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci

a) usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo
proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo

b) usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

(4) K překážce podle odstavce 1 se nepřihlíží,

a) zruší-li se konkurs jinak než z důvodů uvedených v odstavci 3,

b) jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podle § 72 odst.
2,

c) jestliže jde o osobu, která byla zvolena do funkce po prohlášení
konkursu na majetek právnické osoby, nebo

d) jestliže jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního
právního předpisu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného
hospodáře.

(5) Překážka podle odstavce 1 odpadá,

a) pokud byla osoba, na jejíž straně se vyskytuje, zvolena nebo
jmenována do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků
přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady
nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady
voleného zaměstnanci, a

b) příslušný orgán byl při volbě nebo jmenování takové osoby do funkce
na existenci této překážky upozorněn.

(6) Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 1 v době, kdy osoba, jíž
se tato skutečnost týká, je statutárním orgánem, členem statutárního
nebo jiného orgánu právnické osoby, příslušný orgán, jakmile se o tom
dozví, ji odvolá, anebo potvrdí její volbu či jmenování. K potvrzení
volby nebo jmenování se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů společníků
přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady
nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady
voleného zaměstnanci. Jestliže k potvrzení volby nebo jmenování nedojde
do tří měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost uvedená v odstavci 1,
výkon funkce zaniká posledním dnem této lhůty.

(7) Jde-li o společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře
komanditní společnosti, překážka podle odstavce 1 odpadá nebo je
společník ve funkci podle odstavce 6 potvrzen, uzavřou-li o tom
společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.

(8) Rozhodnutí podle odstavců 5 a 6 je u ostatních právnických osob,
které jsou podnikateli, v působnosti jejich nejvyššího orgánu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300099