Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 46 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 46

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 46

Klamavé označení zboží a služeb

(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je
způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené
zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa
nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické
znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno
bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž
je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a
jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně.

(2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo
služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého
původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto
způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku.

(3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském
styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo
jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o
původu, jako například "pravý", "původní" apod.

(4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného
označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a
plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300110