Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 50a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 50a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 50a

Srovnávací reklama

(1) Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i
nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby
nabízené jiným soutěžitelem.

(2) Srovnávací reklama je přípustná, jen pokud

a) není klamavá nebo neužívá klamavé obchodní praktiky podle zvláštního
právního předpisu,

b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo
určené ke stejnému účelu,

c) objektivně srovnává jeden nebo více základních znaků daného zboží
nebo služeb, které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické,
mezi nimiž může být i cena,

d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, jehož výrobky
nebo služby reklama podporuje, a soutěžitelem nebo mezi jejich podniky,
zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými
zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého z nich stala
příznačnými,

e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby soutěžitele
ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se
stala pro něj příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti,
jež se jej týkají,

f) se vztahuje u výrobků, pro které má soutěžitel oprávnění užívat
chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením
původu,

g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou
známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která
se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením
původu konkurenčního zboží, a

h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží
nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo
firmou.

(3) Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí jasně a
jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí
uvést, že bude ukončena v závislosti na vyčerpání zásob nabízeného
zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit,
musí soutěžitel také uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní
zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300115