Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 54 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 54

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 54

(1) Právo, aby se rušitel protiprávního jednání zdržel a aby odstranil
závadný stav, může mimo případy uvedené v § 48 až 51 uplatnit též
právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů.

(2) Jestliže se práva, aby se rušitel jednání nekalé soutěže zdržel
nebo aby odstranil závadný stav v případech uvedených v § 44 až 47 a §
52 domáhá spotřebitel, musí rušitel prokázat, že se jednání nekalé
soutěže nedopustil. To platí i pro povinnost k náhradě škody, pokud jde
o otázku, zda škoda byla způsobena jednáním nekalé soutěže, a pro právo
na přiměřené zadostiučinění a na vydání neoprávněného majetkového
prospěchu; výši způsobené škody, závažnost a rozsah jiné újmy, povahu a
rozsah bezdůvodného obohacení však musí prokázat vždy žalobce, i když
jím je spotřebitel.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300119