Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 56 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 56

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 56

(1) Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou
založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských
společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové
sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost
jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními
předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být
založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis
nezakazuje.

(2) Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a
účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické.

(3) Činnost uvedenou v v § 37 odst. 1 větě druhé může společnost
vykonávat pouze pomocí osob tam uvedených. Odpovědnost těchto osob
podle zvláštních předpisů není dotčena.

(4) Fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným
ručením pouze v jedné společnosti.

(5) Ustanovení upravující jednotlivé formy společností stanoví, v jakém
rozsahu ručí společníci za závazky společnosti. Pro jejich ručení se
použije obdobně ustanovení o ručení (§ 303 a násl.), pokud z jiných
ustanovení tohoto zákona nevyplývá něco jiného. Je-li na majetek
společnosti prohlášen konkurs, ručí společníci za závazky společnosti
jen do výše, v níž věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky,
nebyli uspokojeni v konkursním řízení.

(6) Po zániku společnosti ručí společníci za závazky společnosti stejně
jako za jejího trvání. Pokud se společnost zrušuje s likvidací, ručí
společníci za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku
(§ 61 odst. 4), nejméně však v rozsahu, v němž za ně ručili za trvání
společnosti. Mezi sebou se společníci vyrovnají týmž způsobem jako při
ručení za trvání společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300128