Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 60 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 60

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 60

Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti

(1) Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části
zakladatel pověřený tím ve společenské nebo zakladatelské smlouvě.
Správou peněžitého vkladu může být též pověřena banka, i když není
zakladatelem. Vlastnické právo ke vkladům nebo jejich částem splaceným
před vznikem společnosti, popřípadě jiná práva k těmto vkladům
přecházejí na společnost dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k
nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně
ověřeným podpisem. Jiné majetkové hodnoty, ke kterým se příslušné právo
nabývá zápisem do zvláštní evidence, nabývá společnost až účinností
tohoto zápisu.

(2) Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat osobě
spravující splacené vklady (dále jen "správce vkladu") písemné
prohlášení podle odstavce 1 před zápisem společnosti do obchodního
rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti
správci vkladu je vklad splacen. Tím není dotčeno ustanovení § 59 odst.
2. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je vklad splacen
předáním věci správci vkladu, pokud nebylo ve společenské smlouvě,
zakladatelské smlouvě nebo v zakladatelské listině stanoveno něco
jiného. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením
písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce
vkladu. Tato smlouva musí zajistit dohled správce vkladu nad plněním do
vzniku společnosti. Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se
i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Pokud je nepeněžitým vkladem
podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části
správci vkladu. O předání podniku nebo jeho části anebo dokumentace, v
níž je zachyceno know-how, sepíší správce vkladu a osoba splácející
vklad zápis.

(3) Po vzniku společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady
předat i s plody a užitky bez zbytečného odkladu společnosti, ledaže
jde o peněžité vklady, jež jsou uloženy na zvláštním účtu u banky
zřízeném pro tuto společnost před jejím vznikem. Nevznikne-li
společnost, je správce vkladu povinen splacené vklady bez zbytečného
odkladu vrátit i s plody a užitky z nich. Za splnění této povinnosti
ručí zakladatelé společně a nerozdílně.

(4) Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení
vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k
návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Správce vkladu, který uvedl v
prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům
společnosti za její závazky až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu
pěti let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300133