Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 61 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 61

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 61

Podíl

(1) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí
práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve
společnosti, ledaže jde o akciovou společnost. Podíl ve společnosti
nemůže být představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou
společnost. Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti
společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho
podíl, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti
jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání
(vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku
účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z
mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku
účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví,
že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce
ustanoveného obdobně podle § 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v
penězích, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného.

(3) Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří
měsíců od schválení účetní závěrky podle odstavce 2 nebo ode dne
doručení posudku znalce podle odstavce 2 společnosti, nestanoví-li
zákon, dohoda účastníků nebo společenská smlouva jinak. Jestliže
společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného
důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné
uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena.

(4) Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo
na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace, (podíl na
likvidačním zůstatku).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300134