Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 66a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 66a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66a

Podnikatelská seskupení

(1) Společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti ve
společnosti, je většinovým společníkem a společnost, ve které tuto
většinu má, je společností s většinovým společníkem. Hlasy plynoucí z
účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti, komanditní
společnosti a společnosti s ručením omezeným jsou hlasy spojené s jeho
podílem ve společnosti. U akciové společnosti se počítají do hlasů
plynoucích z účasti akcionáře ve společnosti hlasy příslušející k jeho
akciím s hlasovacími právy bez ohledu na to, zda již byly tyto akcie
vydány. Prioritní akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se
považují pro účely tohoto ustanovení za akcie bez hlasovacích práv i v
případech, kdy podle zákona hlasovací právo dočasně nabývají. Do
celkového počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti se
nezapočítávají hlasy z vlastních podílů nebo akcií v majetku
společnosti nebo jí ovládané osoby ani z podílů nebo akcií, které drží
určitá osoba svým jménem na účet společnosti nebo osoby ovládané
společností.

(2) Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku
jiné osoby (dále jen "ovládaná osoba"). Je-li ovládající osobou
společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je
společností dceřinou. Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný
prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.

(3) Ovládající osobou je vždy osoba, která

a) je většinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba
určena podle ustanovení písmene b),

b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s
jiným společníkem nebo společníky, nebo

c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které
jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které
jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.

(4) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou
hlasovacích práv na určité osobě, jsou vždy ovládajícími osobami.

(5) Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším
množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje
alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou, a
že osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích
práv na určité osobě, jsou ovládajícími osobami.

(6) Disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí
možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez
ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána,
popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou.

(7) Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení
(dále jen "řízená osoba") jinou osobou (dále jen "řídící osoba"), tvoří
tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně
podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak,
má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern.
Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen "ovládací
smlouva"). Ovládací smlouvu lze uzavřít i ve vztazích mezi ovládající
osobou a jí ovládanými osobami. Osoba, jež je řídící osobou na základě
ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou; ustanovení odstavce 3 se v
tomto případě nepoužije.

(8) Nebyla-li uzavřena ovládací smlouva, nesmí ovládající osoba využít
svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové
smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout majetková újma, ledaže
vzniklou újmu uhradí nejpozději do konce účetního období, v němž újma
vznikla, anebo bude v téže době uzavřena smlouva o tom, v jaké
přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou tato újma uhrazena.

(9) Není-li uzavřena ovládací smlouva, je statutární orgán ovládané
osoby povinen ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat
písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen "propojené osoby"), je-li ovládané osobě
jednající s péčí řádného hospodáře známa ovládající osoba, popřípadě
touto ovládající osobou ovládané osoby. Ve zprávě se uvede, jaké
smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými
osobami, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob, a
všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob
přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Pokud bylo ovládanou osobou
poskytnuto plnění, je ve zprávě nutno uvést, jaké bylo poskytnuto
protiplnění, u opatření jejich výhody a nevýhody, a zda z těchto smluv
nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním
období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o této úhradě podle
odstavce 8. Jestliže ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu podle
zvláštního právního předpisu, musí být zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami připojena k výroční zprávě. Společníci nebo členové
ovládané osoby musí mít možnost seznámit se se zprávou o vztazích mezi
propojenými osobami ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s
účetní závěrkou.

(10) Má-li ovládaná osoba dozorčí radu či jiný obdobný orgán, přezkoumá
tento orgán zprávu podle odstavce 9 a o přezkoumání zprávy informuje
valnou hromadu, popřípadě jiné obdobné shromáždění či schůzi členů
ovládané osoby a seznámí je se svým stanoviskem.

(11) Pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je
auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě podle
odstavce 9.

(12) Každý společník nebo člen ovládané osoby má právo požádat soud,
aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami, a to do jednoho roku ode dne, kdy bylo zveřejněno
oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin. Na jmenování a
odměňování znalce platí obdobně ustanovení § 59 odst. 3 s tím, že
místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo společnosti.
Návrh každého dalšího společníka na jmenování znalce pro účely
přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami podaný dříve, než je řízení
pravomocně skončeno, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne
podání návrhu. Jakmile řízení o jmenování znalce bylo pravomocně
skončeno jmenováním znalce, nejsou návrhy dalších oprávněných osob na
jmenování znalce přípustné.

(13) Právo podle odstavce 12 vzniká pouze v případě, že

a) ve zprávě auditora podle odstavce 11 jsou uvedeny výhrady ke zprávě
statutárního orgánu podle odstavce 9,

b) stanovisko podle odstavce 10 obsahuje výhrady ke zprávě statutárního
orgánu podle odstavce 9, nebo

c) zpráva statutárního orgánu podle odstavce 9 obsahuje informaci o
tom, že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění
určitého opatření podle odstavce 8 vznikla újma a že tato újma nebyla
ovládající osobou uhrazena ani nebyla uzavřena dohoda o jejím uhrazení
podle odstavce 8.

(14) Vyžaduje-li ovládající osoba na ovládané osobě, s níž nemá
uzavřenou ovládací smlouvu, přijetí opatření nebo uzavření smlouvy, z
nichž vznikne ovládané osobě újma, a nebude-li splněna povinnost podle
odstavce 8, je ovládající osoba povinna nahradit z toho vzniklou škodu.
Kromě toho je povinna nahradit škodu, která z toho vznikla společníkům
nebo členům ovládané osoby nezávisle na povinnosti k náhradě škody vůči
ovládané osobě. Povinnost k náhradě škody však nevzniká, pokud by
taková smlouva byla uzavřena nebo takové opatření bylo přijato i
osobou, která není osobou ovládanou, za předpokladu, že by plnila své
povinnosti s péčí řádného hospodáře.

(15) Osoby, které jsou statutárním orgánem ovládající osoby nebo jeho
členem, ručí za splnění závazku k náhradě škody podle odstavce 14
společně a nerozdílně. Společně a nerozdílně ručí za splnění závazku k
náhradě škody též osoby, jež jsou statutárním orgánem ovládané osoby
nebo jeho členem, jestliže ve zprávě podle odstavce 9 neuvedly smlouvy
nebo opatření, z nichž vznikla společnosti újma, nebyla-li tato újma
nahrazena nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její úhradě podle odstavce
8. To však neplatí, pokud tyto osoby jednaly na základě řádného
usnesení valné hromady nebo schůze členů ovládané osoby.

(16) Ustanovení odstavců 10, 12 a 13 se nepoužijí v případě, kdy
ovládající osobou vůči společnosti je její jediný společník, jakož i v
případě, kdy ovládajícími osobami vůči společnosti jsou všichni její
společníci, kteří jednají ve shodě (§ 66b); v takovém případě se z
ustanovení odstavců 14 a 15 rovněž nepoužijí ustanovení o náhradě škody
společníkům nebo členům ovládané osoby a o právu společníků nebo členů
ovládané osoby podat žalobu o náhradu škody proti ovládající osobě.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300141