Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 66b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 66b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66b

Jednání ve shodě

(1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve
vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat
hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem
prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této
osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo
většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování
určité osoby.

(2) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve
shodě podle odstavce 1, jsou

a) právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v
jejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor,
insolvenční správce nebo nucený správce anebo jakýkoliv okruh těchto
osob,

b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,

c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou, nebo

d) osoby tvořící koncern.

(3) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve
shodě podle odstavce 1, jsou i

a) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její
společníci,

b) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její
společníci,

c) komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementáři,

d) osoby blízké,

e) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či
penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy.

(4) Osoby jednající ve shodě musí plnit povinnosti z toho vyplývající
společně a nerozdílně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300142