Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 68a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 68a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 68a

Neplatnost společnosti

(1) Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje
zápis společnosti do obchodního rejstříku, a nelze se domáhat určení,
že společnost nevznikla.

(2) Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez
návrhu, jestliže

a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla
pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná
forma,

b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému
pořádku,

c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině
nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech
společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj
předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti),

d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů,

e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům,

f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva.

(3) Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti
vstupuje společnost do likvidace.

(4) Právní vztahy, do nichž neplatná společnost vstoupila, nejsou
neplatností společnosti dotčeny. Povinnost společníků splatit
nesplacené vklady trvá, pokud to vyžaduje zájem věřitelů na splnění
závazků neplatné společnosti.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300147