Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 71 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 71

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 71

(1) Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem,
společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Není-li likvidátor
jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Likvidátorem může být
jen fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní
předpis jinak.

(2) Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje
likvidátora soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Soud podle
předchozí věty může jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého
ze společníků nebo statutární orgán anebo člena statutárního orgánu.
Společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, kterého
jmenoval likvidátorem soud, se nemůže vzdát své funkce. Může však
požádat soud o odvolání z funkce likvidátora, nelze-li po něm
spravedlivě požadovat, aby ji vykonával. Je-li likvidátorem právnická
osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem
vykonávat funkci likvidátora a jež se zapisuje do obchodního rejstříku
podle § 38g odst. 1; neučiní-li tak do 10 dnů ode dne, kdy se
rozhodnutí o jmenování likvidátora stane vykonatelným, bude funkci
likvidátora vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové.

(3) Zemře-li likvidátor, je-li odvolán nebo vzdá-li se své funkce anebo
nemůže-li ji vykonávat, jmenuje se nový likvidátor způsobem, kterým byl
jmenován předchozí likvidátor, a zapíše se místo dosavadního
likvidátora do obchodního rejstříku. Soud jmenuje nového likvidátora,
jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu orgán, který je k tomu
podle odstavce 1 oprávněn.

(4) Bez ohledu na způsob určení likvidátora může soud na návrh osoby,
jež na tom osvědčí právní zájem, odvolat likvidátora, který porušuje
své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou.

(5) Likvidátor je orgánem společnosti (§ 66) a za výkon své působnosti
odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů.

(6) Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora
jmenoval. Byl-li likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud.
Likvidátorovi lze přiznat právo na vyplácení zálohy. Jde-li o
likvidátora jmenovaného soudem podle § 71 odst. 2 věta druhá, odměna mu
nenáleží.

(7) Nelze-li jmenovat likvidátora podle odstavců 1 až 4, jmenuje
likvidátora soud z osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců^1d).

(8) Likvidátorovi jmenovanému soudem jsou třetí osoby povinny
poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout
insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.

(9) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou pravidla pro určení
výše odměny likvidátora nebo člena orgánu společnosti jmenovaného
soudem, a v jakých případech náhradu hotových výdajů a odměnu
likvidátora hradí stát.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300158