Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 75 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 75

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 75

(1) Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k
provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s
návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z
likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky, a předloží ji
společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (dále jen
"návrh rozdělení likvidačního zůstatku"). Ke dni zpracování návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku.
Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu
společnosti z obchodního rejstříku.

(2) Každý společník, který s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku
nesouhlasí, se může domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na
likvidačním zůstatku, který má podle návrhu rozdělení likvidačního
zůstatku obdržet. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne,
kdy byl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku projednán, zaniká.
Soudní rozhodnutí, kterým soud přezkoumal výši podílu společníka na
likvidačním zůstatku, je pro společnost co do základu přiznaného práva
závazné i vůči ostatním společníkům.

(3) Společníkům nelze poskytnout plnění z důvodů jejich práva na podíl
na likvidačním zůstatku, a to ani ve formě zálohy, dříve, než jsou
uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas
přihlásili své pohledávky. Před uplynutím lhůty podle odstavce 2 nemůže
být poskytnuto žádné plnění z důvodu rozdělování podílu na likvidačním
zůstatku.

(4) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze rozdělit
likvidační zůstatek, jen byla-li věřiteli poskytnuta odpovídající
jistota.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije v případě, že došlo ke
zrušení společnosti podle § 68 odst. 3 písm. f) a společnost má pouze
majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků. V takovém případě
zpeněží likvidátor majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradí
nejprve náklady likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a
poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti.
Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí
se poměrně. Nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době majetek
zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich
pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu,
přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku
na stát.

(6) O způsobu naložení s majetkem podle odstavce 5 sestaví likvidátor
zprávu, ve které uvede zejména, jakého výtěžku z prodeje majetku bylo
dosaženo, jaký majetek nebyl zpeněžen a zda byl převzat věřiteli k
úhradě dluhu či nikoliv, jací věřitelé a v jaké výši byli uspokojeni a
kteří věřitelé uspokojeni nebyli, popřípadě jaký majetek přejde na stát
výmazem společnosti z obchodního rejstříku (zpráva o naložení s
majetkem). Zprávu o naložení s majetkem předloží společníkům nebo
orgánu k tomu příslušnému ke schválení. Neschválení zprávy nebrání
výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni zpracování zprávy o
naložení s majetkem sestaví likvidátor účetní závěrku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300162