Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 76 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 76

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 76

(1) Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě
osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti
společně a nerozdílně celým svým majetkem.

(2) Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická
osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle
zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování
živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět
podnikání společnosti.

(3) Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
spojená s účastí ve společnosti její statutární orgán, popřípadě jím
pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300171