Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 81 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 81

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 81

(1) K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci
zásad mezi nimi dohodnutých.

(2) Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením
společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní
společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají. Pověřený
společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami,
které s ostatními společníky dohodl. Pověřený společník je povinen se
řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů. Nestanoví-li
společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas.

(3) Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, může být pověření
společníka odvoláno, jestliže se na tom dohodnou ostatní společníci.
Porušuje-li pověřený společník své povinnosti podstatným způsobem (§
345 odst. 2), odejme soud pověření na návrh kteréhokoli společníka, i
když je pověření podle smlouvy neodvolatelné. V tomto případě platí
odstavec 1, dokud se společníci nedohodnou na novém pověření.

(4) Společník pověřený obchodním vedením může své pověření z důležitých
důvodů písemně vypovědět, je však povinen vykonat všechna opatření,
která nesnesou odkladu. Výpověď musí být doručena společnosti a všem
společníkům. Výpověď je účinná uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy
byla doručena společnosti. Ode dne účinnosti výpovědi vykonávají
obchodní vedení ostatní společníci.

(5) Společník pověřený obchodním vedením společnosti je povinen na
požádání informovat ostatní společníky o všech záležitostech
společnosti. Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje anebo k tomu zmocnit
auditora nebo daňového poradce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300177