Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 88 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 88

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 88

(1) Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:

a) byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka
podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období,
nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou,

b) rozhodnutím soudu podle § 90 odst. 1,

c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění
podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic (dědicové), nedojde-li k
odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci,

d) zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská
smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti
zůstávají alespoň dva společníci,

e) prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo
zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého
společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení
podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o
nařízení exekuce,

g) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze
společníků,

h) jestliže společník přestane splňovat předpoklady podle § 76 odst. 2,

i) z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě.

(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1 písm. a),
c), d), e), f), g), h) a i) se mohou zbývající společníci změnou
společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez
společníka, jehož se důvod zániku týká. Není-li dohoda o změně
společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto
právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se
společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této
lhůty.

(3) Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším
trvání společnosti (odstavec 2), zrušen konkurs na majetek společníka z
jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující^1d), účast společníka ve
společnosti se obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho
vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti
nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven
výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo
pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.

(4) Jestliže společnost, která byla zrušena podle odstavce 1 písm. e)
nebo f), dosud nezanikla, mohou se při splnění podmínek podle odstavce
3 společníci, včetně společníka, jehož účast se ve společnosti
obnovila, dohodnout, že společnost nadále trvá.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300185