Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 93 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 93

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 93

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více
společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného
vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více
společníků celým svým majetkem (komplementáři).

(2) Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky
provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není
dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním
předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

(3) Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti
spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán,
popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce
2.

(4) Pokud dále není stanoveno jinak, použijí se na komanditní
společnost přiměřeně ustanovení tohoto zákona o veřejné obchodní
společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti
s ručením omezeným.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300201