Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 102 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 102

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 102

(1) Komanditista není oprávněn ze společnosti vystoupit. Prohlášení
konkursu na jeho majetek nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku anebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí
postižením podílu komanditisty ve společnosti či vydáním exekučního
příkazu k postižení podílu komanditisty ve společnosti po právní moci
usnesení o nařízení exekuce není důvodem zrušení společnosti.
Společnost se nezrušuje ani zánikem právnické osoby, která je
komanditistou. Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním
úkonům není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti ani pro
zrušení společnosti.

(2) Prohlášením konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutím
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku anebo pravomocným nařízením
výkonu rozhodnutí či vydáním exekučního příkazu k postižení podílu
komanditisty ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce
postižením podílu komanditisty ve společnosti zaniká účast komanditisty
ve společnosti. Nárok komanditisty na vypořádací podíl se stává
součástí majetkové podstaty.

(3) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů
než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je
zcela nepostačující, jeho účast ve společnosti se obnovuje; jestliže
již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl, je komanditista, jehož
účast se ve společnosti obnovila, povinen jej do 2 měsíců od zrušení
konkursu společnosti nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve
společnosti nebo byla pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního
právního předpisu.

(4) Smrtí komanditisty se společnost neruší a jeho podíl na společnosti
se dědí. Společenská smlouva může dědění podílu vyloučit; v tomto
případě náleží dědicům vypořádací podíl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300211