Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 113 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 113

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 113

(1) Společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve
společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti
nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. Této
povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení
základního kapitálu prominutím dluhu. Jednatelé oznámí rejstříkovému
soudu bez zbytečného odkladu splacení celého vkladu každého společníka.

(2) Společník, který ve lhůtě podle odstavce 1 nesplatil předepsanou
hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20
% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

(3) Je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost
pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě,
která nesmí být kratší než tři měsíce.

(4) Společník, který nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může
být valnou hromadou ze společnosti vyloučen.

(5) Obchodní podíl (§ 114) vyloučeného společníka přechází na
společnost, která jej může převést na jiného společníka nebo třetí
osobu. O převodu rozhoduje valná hromada.

(6) Nedojde-li k převodu obchodního podílu podle odstavce 5, rozhodne
valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka
došlo, buď o snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného
společníka, nebo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní
podíl v poměru svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího
podílu, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její
likvidaci. Rozhodnutím valné hromady o rozdělení obchodního podílu mezi
společníky přechází na společníky rozdělený obchodní podíl za podmínek
stanovených valnou hromadou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300233