Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 114 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 114

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 114

(1) Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této
účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru
vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li
společenská smlouva jinak.

(2) Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Jestliže se
společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem
jeho vklad, popřípadě i jeho obchodní podíl.

(3) Jeden obchodní podíl může náležet více osobám. Svá práva z tohoto
obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a
k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně. Na vztahy mezi
osobami, jimž náleží obchodní podíl, se použijí přiměřeně ustanovení
občanského zákoníku o spoluvlastnictví.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300234