Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 115 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 115

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 115

(1) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj
obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva
jinak.

(2) Připouští-li to společenská smlouva, může společník převést svůj
obchodní podíl na jinou osobu. Společenská smlouva může podmínit převod
obchodního podílu na jinou osobu i souhlasem valné hromady. Má-li
společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na
třetí osoby.

(3) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a
nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje
ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Podpisy musí být úředně
ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního
podílu.

(4) Účinky převodu obchodního podílu podle odstavců 1 a 2 nastávají
vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300235