Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 117a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 117a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 117a

Zastavení obchodního podílu

(1) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní
smlouva musí mít písemnou formu. Podpisy na zástavní smlouvě musí být
úředně ověřeny.

(2) Jestliže lze obchodní podíl převádět pouze se souhlasem valné
hromady, vyžaduje se souhlas valné hromady i k zastavení obchodního
podílu. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. Zastavený
obchodní podíl nelze po dobu trvání zástavního práva opětovně zastavit.

(3) Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká zápisem zástavního práva
k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis zástavního
práva k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku a na jeho výmaz je
oprávněn podat zástavní věřitel nebo zástavce. K návrhu se přikládá
zástavní smlouva nebo listiny potvrzující zánik zástavního práva a
doklad o souhlasu valné hromady, je-li potřebný, nestanoví-li tento
zákon jinak.

(4) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu
řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn svým jménem obchodní
podíl zástavce i bez souhlasu valné hromady na náklady dlužníka prodat
v obchodní veřejné soutěži nebo, umožňuje-li to zvláštní právní
předpis, ve veřejné dražbě. Zástavní věřitel vydá bez zbytečného
odkladu dlužníku výtěžek prodeje převyšující jeho zajištěnou pohledávku
po odečtení účelně vynaložených nákladů.

(5) Převodem obchodního podílu podle odstavce 4 zástavní právo k němu
zaniká.

(6) Po dobu trvání zástavního práva vykonává společník i nadále práva
spojená s účastí ve společnosti. Plnění, na která vznikne nárok na
základě účasti ve společnosti po splatnosti zajištěné pohledávky,
náležejí do výše zajištěné pohledávky a jejího příslušenství zástavnímu
věřiteli a započítávají se na zajištěnou pohledávku.

(7) Jestliže se nepodaří zastavený obchodní podíl prodat způsobem
uvedeným v odstavci 4, je zástavní věřitel oprávněn vykonávat práva
spojená se zastaveným obchodním podílem. Zástavní věřitel může
vykonávat práva spojená s obchodním podílem od okamžiku neúspěšného
pokusu o prodej. Zástavní věřitel se může se zástavcem dohodnout, že
přijme jeho obchodní podíl na úhradu dluhu smlouvou podle § 115. Ve
smlouvě musí být uvedeno, že se obchodní podíl převádí na úhradu dluhu,
včetně jeho důvodu a výše. K převodu obchodního podílu na úhradu dluhu
se nevyžaduje souhlas valné hromady. Převodem obchodního podílu na
zástavního věřitele zástavní právo zaniká. Pro účely převodu na úhradu
dluhu však musí být hodnota podílu stanovena znalcem jmenovaným soudem
na návrh zástavního věřitele. Pro jmenování a odměňování znalce platí
obdobně § 59 odst. 3. Zástavní věřitel je povinen vyplatit bez
zbytečného odkladu po převodu zástavci částku, o niž převyšuje takto
stanovená hodnota dlužnou pohledávku s příslušenstvím včetně nákladů
znaleckého posudku.

(8) Není-li stanoveno jinak, použijí se pro zástavní právo k obchodnímu
podílu obecná ustanovení občanského a obchodního zákoníku o zástavním
právu k movitým věcem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300238